عبارت را در

فروتنی كردن در عین بزرگی چه جایگاهی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ أفضَلَ النّاسِ عَبدا مَن تَواضَعَ عَن رِفعَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

برترينِ مردم در بندگى (خدا) كسى است كه در عين بزرگى ، فروتنى كند .