عبارت را در

تقوا داشتن چه كسی را خشنود می سازد؟

عنه عليه‏السلام :

إنّ التَّقوى مُنتَهى رِضَى اللّه مِن عِبادِهِ وحاجَتِهِ مِن خَلقِهِ .

امام على عليه‏السلام :

تقوا نـهايت خـشنودى خـداوند از بـندگان خود و خواسته او از آفريدگانش مى‏باشد .