عبارت را در

تفكر كردن بسیار در گناه چه پيامدي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَن‏كَثُرَ فِكرُهُ في المَعاصيدَعَتهُ إلَيها .

امام على عليه‏السلام :

كسى كه زياد درباره گناهان بينديشد ، گناهان او را به سوى خود بكشانند .