عبارت را در

متفكران چه درجه ای در نزد خداوند دارند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أفضَلُكُم مَنزِلَةً عندَ اللّه تعالى أطوَلُكُم جُوعا وتَفَكُّرا ، وأبغَضُكُم إلَى اللّه تعالى كُلُّ نَؤومٍ وأكُولٍ وشَروبٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بلند پايه‏ترين شما نزد خداوند متعال كسى است كه مدتهاى طولانى‏ترى گرسنگى بكشد و به تفكّر بپردازد و منفورترين شما نزد خداوند متعال هر آن كسى است ، كه پرخواب و پرخور و پرنوش باشد .