عبارت را در

پشتكار چه ثمره ای دارد؟

عنه عليه‏السلام :

إذا خِفْتَ صُعوبَةَ أمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ يَذِلَّ لكَ ، وخادِعِ الزَّمانَ عَن أحْداثِهِ تَهُنْ علَيكَ .

امام على عليه‏السلام :

هرگاه از سختى و دشوارى كارى ترسيدى ، در برابر آن سرسختى نشان بده ، كه رامت مى‏شود و در برابر حوادث روزگار چاره‏انديشى كن ، كه بر تو آسان مى‏شوند .