عبارت را در

كسي كه مي بخشد بيشتر بهره مي برد يا كسي كه بخشش را دريافت مي كند؟

عنه عليه‏السلام :

إنّكُم أغبَطُ بما بَذَلتُم مِن الرّاغِبِ إلَيكُم فيما وَصَلَهُ مِنكُم .

امام على عليه‏السلام :

شـما از چـيزى كه بخشيده‏ايد سود بيشترى مى‏بريد تا كسى كه آن را به دست آورده‏است .