عبارت را در

یك صدقه مالی چند برابر پاداش دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أعطى دِرهَما في سَبيلِ اللّه كَتَبَ اللّه‏ُ لَهُ سبعَمِائةِ حَسَنَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركه يك درهم در راه خدا بدهد ، خداوند برايش هفتصد ثواب مى‏نويسد .