عبارت را در

خشنودي و ناخشنودي پدر چه پیامدی دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

رِضـا اللّه فـي رِضـا الوالِدِ ، وسَخَطُ اللّه في سَخَطِ الوالِدِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خشنودى خدا در خشنودى پدر است و ناخشنودى خدا در ناخشنودى پدر .