عبارت را در

كدام استغفار كننده خودش را به مسخره گرفته است؟

عنه عليه‏السلام :

مَنِ استَغفَرَ بلِسانِهِ ولم يَندَمْ‏بقَلبهِ فَقدِ استَهزَأ بنفسِهِ .

امام رضا عليه‏السلام :

هركه به زبانش آمــرزش بخواهد ودر دلش (از گناه خود) پشيمان نباشد، خودش‏را ريشخند كرده‏است.