عبارت را در

كسي كه نعمت استغفار بيابد از چه نعمتي محروم نمي شود؟

عنه عليه‏السلام :

مَن اُعطِيَ الاستِغفارَلم يُحرَمِ المَغفِرَةَ .

امام على عليه‏السلام :

به هر كس (نعمت) آمرزش خواهى داده شود ، از آمرزيده شدن محروم نشود .