عبارت را در

استغفار چه جایگاهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَيرُ الدعاءِ الاستِغفارُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بهترين دعا، آمرزش خواهى است .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَيرُ العِبادَةِ الاستِغفارُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بهترين عبادت ، استغفار كردن است .