عبارت را در

آغاز كردن به نیكی برتر است یا به انجام رساندن آن؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

استِتمامُ المَعروفِ أفضَلُ مِنِ ابتِدائهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بـه سـرانجام رساندن خـوبى ، برتر از آغاز كردن آن است .