عبارت را در

با احسان كردن خود به ديگران چگونه برخورد كنیم؟

عنه عليه‏السلام :

إذا صُنِعَ إلَيكَ مَعروفٌ فَاذكُرْ ، إذا صَنَعتَ مَعروفا فَانْسَهُ .

امام على عليه‏السلام :

هر گاه به تو خوبى شـد ، آن را ياد آورى كن و هر گاه تو خوبى كردى ، آن را از ياد ببر .