عبارت را در

آيا جواب دادن به نامه واجب است؟

عنه عليه‏السلام :

رَدُّ جَوابِ الكتابِ واجِبٌ كَوُجوبِ رَدِّ السلام .

امام صادق عليه‏السلام :

جواب دادن به نامه، همچون جواب دادن به سلام ، واجب است.