عبارت را در

نوشتن، چه چیزی را در بند می كشد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

قَيِّدُوا العِلمَ بالكِتابِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

علم را ، با نوشتن در بند كشيد .