عبارت را در

شهادت، چگونه مرگی است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أشرَفُ المَوتِ قَتلُ الشهادَةِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

شرافتمندانه‏ترين مرگ ، شهادت است .