عبارت را در

كسی كه در مقابل حمله دشمن از خود دفاع نكند نزد خدا چه جایگاهی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ اللّه‏َ عز و جل يُبغِضُ رجُلاً يُدخَلُ علَيهِ في بَيتِهِ ولا يُقاتِلُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خـداوند عز و جل نـفرت دارد از مـردى كـه در خانه‏اش بر او حمله كنند و او نجنگد .