عبارت را در

دفاع نكردن از خود چه اشكالی دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ اللّه‏َ عز و جل يُبغِضُ رجُلاً يُدخَلُ علَيهِ في بَيتِهِ ولا يُقاتِلُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خـداوند عز و جل نـفرت دارد از مـردى كـه در خانه‏اش بر او حمله كنند و او نجنگد .