عبارت را در

رویگردانی از جهاد چه عقوبتي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

فمَن تَركَ الجِهادَ ألْبسَهُ اللّه‏ُ ذُلاًّ في نفسِهِ ، وفَقْرا في مَعيشَتِهِ ، ومَحْقا في دِينهِ . إنَّ اللّه‏َ تباركَ وتعالى أعَزَّ اُمّتي بسَنابِكِ خَيْلِها ومَراكِزِ رِماحِها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس جهاد را واگذارد خداوند جامه خوارى بر جان او پوشاند و زندگيش را دستخوش فقر سازد و دينش را از بين ببرد . خداوند تبارك و تعالى عزّت و اقتدار امّت مرا در سُمهاى اسبانشان و نوك نيزه‏هايشان قرار داده‏است .