عبارت را در

ستايش كردن سلطان ستمگر چه عذابي دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن مَدَحَ سُلطانا جائرا وتَخَفَّفَ وتَضَعضَعَ لَهُ طَمَعا فيهِ ، كانَ قَرِينَةُ إلى النارِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هركه به طمع چيزى ، سلطان ستمگرى را مدح كند و خود را در برابر او خوار و خفيف سازد ، همنشين او در آتش خواهد بود .