عبارت را در

چه حكومتي در معرض زوال است؟

عنه عليه‏السلام :

مَن‏جارَت وِلايَتُهُ زالَت‏دَولَتُهُ .

امام على عليه‏السلام:

هركه حكومتش ستمگرباشد، دولتش‏زوال پذيرد.