عبارت را در

پادشاهان چگونه مردمی هسنند؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

أشقَى النّاسِ المُلوكُ .

پيامبرخدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم:

بدبخت‏ترين مردمان ، پادشاهانند .