عبارت را در

استقبال از تضارب آرا چه سودي دارد؟

عنه عليه‏السلام :

مَنِ استَقبَلَ وُجوهَ الآراءِ عَرَفَ مَواقِعَ الخَطَأِ .

امام على عليه‏السلام :

هركه با آراى گوناگون رو به رو شود جايگاههاى خطا (و نادرست انديشى) را باز شناسد .