عبارت را در

كسی كه بخشش را از حد بگذراند مانند كیست؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

المُعتَدي في الصَّدقةِ كَمانِعِها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كسى كه در صدقه دادن از حد بگذراند ، مانند كسى است كه صدقه نمى‏دهد .