عبارت را در

با حيوانات باربر كم توان چگونه بايد رفتار كرد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنّ اللّه‏َ يُحِبُّ الرِّفْقَ ويُعينُ علَيهِ ، فإذا رَكِبْتُمُ الدَّوابَّ العُجْفَ فأنْزِلوها مَنازِلَها ، فإنْ كانتِ الأرضُ مُجْدِبَةً فانْجوا عَنها ، وإنْ كانتْ مُخْصِبةً فأنْزِلُوها مَنازِلَها .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند مــدارا كـردن را دوسـت دارد و بـر انجام آن كمك مى‏كند . پس ، هرگاه چارپايان لاغر را سوار شديد ، آنها را در منزلهايشان فرود آوريد . اگر زمين خشك و بى‏گياه بود با شتاب از آن بگذريد و اگر سرسبز و پر علف بود ، آنها را در آن جا استراحت دهيد .