عبارت را در

در زندان ماندن بي گناه، بعد از روشن شدن حق، چه اشكالی دارد؟

عنه عليه‏السلام :

الحَبسُ بَعدَ معرِفَةِ الحقِّ ظُلْم .

امام على عليه‏السلام :

زندانى كردن ، پس از پى بردن به حقيقت ، ظلم است .