عبارت را در

جنين چگونه پسر يا دختر مي شود؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ماءُ الرَّجُلِ أبيَضُ وماءُ المَرأَةِ أصفَرُ ، فَإِذَا اجتَمَعا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ المَرأَةِ أذكَرا بِإِذنِ اللّه‏ِ ، وإذا عَلا مَنِيُّ المَرأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثا بِإِذنِ اللّه‏ِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

آب مرد ، سفيد و آب زن ، زرد است . چون در برِ هم آيند و مَنىِ مرد بر منىِ زن ، چيرگى يابد .به اذن خداوند ، نرينه آورند و چون مَنىِ زن بر مَنىِ مرد برترى يابد ، به اذن خداوند ، مادينه آورند .