عبارت را در

وليمه دادن تا چند روز خوب است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الوَليمَةُ أوَّلُ يومٍ حَقٌّ ، والثاني مَعروفٌ ، وما زادَ رياءٌ وسُمعَةٌ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

وليمه دادن روز اول حقّ است و روز دوم احسان ؛ از دو روز كه گذشت خودنمايى و شهرت طلبى است .