عبارت را در

آيا آوردن همراه به ميهماني اشكال دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا دُعِيَ أحَدُكُم إلى طَعامٍ فلا يَستَتبِعَنَّ وَلَدَهُ ؛ فإنّهُ إن فَعَلَ ذلكَ كانَ حَراما ودَخَلَ عاصيا .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هرگاه يكى از شما به ميهمانى دعوت شد ، فرزندش را هم به دنبال خود راه نيندازد كه اگر چنين كند ، كار حرامى كرده و با نافرمانى وارد خانه ميزبان شده است .