عبارت را در

با ميهمان غذا خوردن چه ثوابي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أحَبَّ أن يُحِبَّهُ اللّه‏ُ ورسولُهُ فَليَأكُلْ مَع ضَيفِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس دوست دارد كه خدا و رسولش او را دوست داشته باشند ، با ميهمانان خود غذا بخورد .