عبارت را در

چه وقت بايد خود را براي ميهمان به زحمت انداخت؟

الإمامُ الصّادقُ عليه‏السلام :

إذا أتاكَ أخُوك فَآتِهِ بما عِندَك ، وإذا دَعَوتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ .

امام صادق عليه‏السلام :

هرگاه بـرادرت ناخوانده بر تو وارد شد ، همان غذايى كه در خانه دارى برايش بياور و هرگاه او را دعوت كردى در پذيرايى از او زحمت بكش .