عبارت را در

ناقابل شمردن غذا از سوی میزبان و میهمان چه اشكالی دارد؟

رسولُ اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كَفى بِالمَرءِ إثما أن‏يَستَقِلَّ ما يُقَرِّبُ إلى إخوانِهِ ، وكَفى بِالقَومِ إثما أن يَستَقِلُّوا ما يُقَرِّبُهُ إلَيهِم أخُوهُم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مرد (ميزبان) را همين گناه بس ، كه غذايى را كه پيش برادران خود مى‏گذارد كم شمارد و ميهمانان را همين گناه بس ، كه آنچه را برادرشان در برابرشان مى‏گذارد كم شمارند .