عبارت را در

مسواك زدن چه اهميتي در نماز دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الوُضوءُ شَطرُ الإيمانِ ، والسِّواكُ شَطرُ الوُضوءِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

وضو ، بخشى از ايمان است و مسواك زدن بخشى از وضو .