عبارت را در

خانه ای كه مهمان بدان وارد نشود چگونه است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

كُلُّ بيتٍ لا يَدخُلُ فيهِ‏الضَّيفُ لا تَدخُلُهُ المَلائكةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر خانه‏اى كـه مهمان بـه آن وارد نـشود ، فرشتگان واردش نمى‏شوند .