عبارت را در

نوره كشیدن چه ویژگی ای دارد؟

الإمام عليّ عليه‏السلام :

النّورَةُ طَهورٌ .

امام على عليه‏السلام :

نوره ، يك پاك كننده است .

------------------------------------------------------

عنه عليه‏السلام :

النّورَةُ نُشرَةٌ وطَهورٌ لِلجَسَدِ .

امام على عليه‏السلام :

نوره ، يك تعويذ (نگه دارنده) و مايه پاكى بدن است .