عبارت را در

خوردن چه چيزي بادهای سر معده را به وجود مي آورد؟

الإمام الرضا عليه‏السلام :

كَثَرةُ أكلِ البَيضِ وإدمانُهُ يورِثُ الطُّحالَ ، ورِياحا في رَأسِ المَعِدَةِ.

امام رضا عليه‏السلام :

تخم‏مرغ بسيار خوردن و مداومت بر آن ، بيمارى سِپُرز مى‏آورد و ايجاد كننده بادهايى در سرِ معده است .