عبارت را در

اثر معنوی كم خوابی كدام است؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن كَثُرَ تَسبيحُهُ وتَمجيدُهُ ، وقَلَّ طَعامُهُ وشَرابُهُ ومَنامُهُ ، اِشتاقَتهُ المَلائِكَةُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس تسبيح گفتن او و به عظمت ياد كردن او از خداوند ، فراوان شود و خوراك و آشاميدن و خفتنش اندك گردد ، فرشتگانْ مشتاق او مى‏شوند .