عبارت را در

چه كاري طغیان رگها را فرو می نشاند؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

عَلَيكُم بِالصَّومِ ؛ فَإِنَّهُ مَحسَمَةٌ لِلعُروقِ ومَذهَبَةٌ لِلأَشَرِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بر شما باد روزه؛ چرا كه طغيان رگ‏ها را فرو مى‏نشاند و سرمستى را مى‏بَرَد.