عبارت را در

تب يك شبه چه اثري دارد؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

حُمّى ليلةٍ كَفّارةُ سَنَةٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

يك شب تب داشتن ، كفاره يك سال (گناه) است .