عبارت را در

چه ميوه هايي از ميوه هاي بهشتي است؟

رسول اللّه‏ صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

الكَمأَةُ مِن نَبتِ الجَنَّةِ ، وماؤُها نافِعٌ مِن وَجَعِ العَينِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

قارچ ، از گياهان بهشتى است و آبش براى چشم درد ، سودمند است.