عبارت را در

چه كسی باید برای خریدن گوشت، قرض بگیرد؟

رسول الله صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن أتى عَلَيهِ أربَعونَ يَوماً ولَم يَأكُلِ اللَّحمَ ، فَليَستَقرِض عَلَى اللّه‏ِ عز و جل وَليَأكُلهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر كس بر او چهل روز بگذرد و گوشت نخورد ، بايد به اميد خداوند عز و جل وام بگيرد و گوشت [ بخرد و ]بخورد .