عبارت را در

كسي كه بتواند وامي را پس بدهد ولي نكند چه عواقبي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَن يَمطُلْ على ذِي حَقٍ‏حَقَّهُ وهُو يَقدِرُ على أداءِ حَقِّهِ فعلَيهِ كُلَّ يومٍ خَطيئةُ عَشّارٍ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

اگر كسى بتواند حقّ كسى را بپردازد و تعلل ورزد ، هرروز كه بگذرد ، گناه باجگير برايش نوشته شود .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلم .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

تعلّل ورزيدن توانگر (در پرداخت بدهى) ظلم است .