عبارت را در

وام گرفتن چه پيامدهايي دارد؟

رسولُ اللّه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إيّاكم والدَّينَ ، فإنّه هَمٌّ بِالليلِ وذُلٌّ بالنهارِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

از وام گرفتن بپرهيزيد كـه آن انـدوه شـب و خوارى روز است .