عبارت را در

چرا رؤياهاي ناراحت كننده مي بينيم؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إذا أرادَ اللّه‏ُ بعَبدٍ خَيرا عاتَبَهُ في مَنامِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هر گاه خداوند خوبى بنده‏اى را بخواهد او را در خواب سرزنش مى‏كند .