عبارت را در

وام دادن بهتر است يا بخشيدن؟

عنه عليه‏السلام :

لَأن اُقرِضَ قَرضاأحَبُّ إلَيَّ مِن أن أصِلَ بمِثلِهِ .

امام صادق عليه‏السلام :

اگر وامى (به كسى) پرداخت كنم ، خوشتر دارم از اين كه به همان مقدار صله و بخشش دهم .