عبارت را در

در چه صورت مي توان موي بلند داشت؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مَنِ اتَّخذَ شَعرا فليُحْسِنْ وَلايَتَهُ ، أو لِيَجُزَّهُ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

هـر كـس مو بگذارد بايد خوب به آن برسد و گرنه كوتاهش كند .