عبارت را در

مال و ثروت، چگونه كسي را گرامي مي گرداند و چگونه كسي را خوار مي سازد؟

عنه عليه‏السلام :

المالُ يُكرِمُ صاحِبَهُ ما بَذَلَهُ ، ويُهينُهُ ما بَخِلَ بهِ .

امام على عليه‏السلام :

مال و ثروت ، صاحب خود را تا زمانى كه آن را بذل و بخشش كند ، گرامى مى‏گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش مى‏سازد .