عبارت را در

خود را در طلب حلال به زحمت انداختن چگونه است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

إنَّ اللّه‏َ تعالى يُحِبُّ أن يَرى عَبدَهُ تَعِبا في طَلَبِ الحَلالِ .

پيامبرخدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خداوند دوست دارد كه بنده‏اش در راه به دست آوردن روزى حلال خسته ببيند .