عبارت را در

بهترين روزي كدام است؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

خَيرُ الرِّزقِ ما يَكْفِي .

پيامبرخدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

بـهترين روزى آن اسـت كـه به قدر كفايت باشد .

------------------------------------------------------

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

ما قَلَّ وكَفى خَيرٌ مِمّا كَثُرَ وألهى .

پيامبرخدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

روزى اندك و بسنده ، بهتر است از روزى بسيار و بازدارنده (از ياد خدا) .