عبارت را در

ما به ميل خانواده غذا بخوريم يا خانواده را مجبور كنيم به ميل ما غذا بخورند؟

عنه صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

المُؤْمِنُ يَأْكُلُ بشَهْوَةِ أهْلِهِ ، والمُنَافِقُ يَأْكُلُ أهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ .

پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم :

مؤمن ، به ميل خانواده‏اش خود غذا مى‏خورد و منافق ، خانواده‏اش به ميل او مى‏خورند .